Skip to content

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tímto dokumentem bychom Vás rádi seznámili se zásadami zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, jakož i s Vašimi právy souvisejícími s tímto zpracování správcem, kterým je společnost MOBILBOX CZ s.r.o., IČ: 023 388 74, se sídlem Korunní 2569/108g, 101 00, Praha, dále jen „Správce“.

Doporučujeme Vám, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoliv pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Co jsou to osobní údaje?

Osobní údajem se ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů rozumí veškeré informace o identifikované nebo neidentifikované fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzikou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, sítový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za níže uvedeným účelem, je společnost:

MOBILBOX CZ s.r.o.
IČ: 023 38 874
se sídlem Korunní 2569/108g, 101 00 Praha,
Zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215348

Email: info@mobilboxcontainer.cz

Telefon: +420 226 806 086

3. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovány a po jakou dobu jsou u nás uloženy?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 679/2016, („dále jen „Nařízení“).

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci naší podnikatelské činnosti. K poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů dochází:

a) za účelem realizace smluvního vztahu, tedy uzavření a plnění smlouvy mezi námi a Vámi (tj. z důvodu nezbytnosti pro uzavření a plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost) – zejména osobní údaje našich zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání a obchodních partnerů.

b) za účelem plnění našich zákonných povinností vůči Vám, dalším subjektů a orgánům veřejné moci (tedy z důvodů nezbytnosti pro uzavření a plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje) – zejména osobní údaje našich zaměstnanců a obchodních partnerů.

c) za účelem případného uplatnění nebo bránění našich práv a oprávněných zájmů (tedy je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany) – zejména osobní údaje získané při provozování našeho kamerového systému, jakož i osobní údaje našich zaměstnanců a obchodních partnerů.

d) na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (např. zasílání marketingových nabídek nad rámec našeho obchodního vztahu, předání některých Vašich kontaktních osobních údajů našemu zákazníkovi za účelem realizace našeho obchodního vztahu).

Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme vždy pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu jejích zpracování, včetně archivace. Osobní údaje jsou zlikvidovány (vymazány) vždy bez zbytečného odkladu po odpadnutí účelu (resp. právního důvodu) zpracování, resp. po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou jsme oprávněni či povinni tyto údaje uchovávat.

Je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemným podáním na shora uvedenou adresu Správce, či elektronicky na e-mailovou adresu info@mobilboxcontainer.cz. V případě, že Váš souhlas odvoláte, a nebudete zde existovat žádný další právní důvod zpracování Vašich osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

4. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro konkrétní účel zpracování. Konkrétní kategorie osobních údajů závisí na daném účelu zpracování – jiné osobní údaje zpracováváme u našich zaměstnanců či u uchazečů o zaměstnání, jiné osobní údaje zpracováváme u našich obchodních partnerů (u nich se jedná typicky o jejich identifikační a kontaktní údaje, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně číslo
bankovního účtu).

V podrobnostech viz též jednotlivé informace o zpracování osobních údajů, uveřejněné na našich webových stránkách www.mobilboxcontainer.cz.

5. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jistí, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu a platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

6. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje v této souvislosti poskytujeme dalším příjemcům pouze v odůvodněných případech, a to

  • v některých případech (zejména prostřednictvím zabezpečených přístupových oprávnění v rámci našeho interního IT systému) dalším zpracovatelům, spolupracujícím s námi na základě smlouvy o zpracování zejména v oblasti IT správy systému, resp. našim dceřiným společnostem ze skupiny MOBILBOX,
  • na základě Vašeho souhlasu našim obchodním partnerům a zákazníkům,
  • a dále v zákonem stanovených případech příslušným orgánům veřejné moci či případně jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování či z důvodu ochrany našich práv (např. pojišťovnám, soudům).

7. Jak používáme soubory cookies na našich webových stránkách www.mobilboxcontainer.cz?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Typy používaných cookies

Nastavení

Tyto cookies v sobě nesou informaci o aktuálním nastavení webu. Pokud webová stránka podporuje personalizaci, např. zvětšení textu, změnu barev a další, budou tyto informace uloženy v těchto cookies.

Zabezpečení

Pokud webová stránka podporuje přihlašování uživatelů, soubory cookie zabezpečení používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

Procesy

Soubory cookie procesů umožňují webům poskytovat služby, které návštěvníci očekávají, například navigaci na webových stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto souborů cookie web nebude fungovat správně.

Stav relace

Jedná se o shromažďování údajů o chování návštěvníků. Může se jednat například o informace o tom, jaké stránky uživatelé navštěvují nejčastěji nebo zda se jim na některých stránkách nezobrazují chyby. Tyto cookies nám pomáhají zlepšovat služby a uživatelské prostředí na webu.

Analytické cookies

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor _ga.

Kromě vytváření přehledů statistik využití webových stránek lze službu Google Analytics společně s reklamními soubory cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. vyhledávání Google) a na webu.

Rozšíření, Sociální pluginy, systémy třetích stran

Webová prezentace může využívat rozšíření, tzv. sociální pluginy (např. Facebook tlačítko „líbí se mi“, seznam tweetů Twiter, apod.), a nebo systémy třetích strany, jako např. výše popsaný Google Analytics. Za konkrétní podobu, množství a účel souborů cookies uložených do vašeho prohlížeče od poskytovatelů třetích stran odpovídá výhradně poskytovatel této služby/služeb.

8. Jaká práva máte k osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte za podmínek, stanovených Nařízením, následující práva, která vůči nám jako Správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o(ne)zpracování Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme,
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné,
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy,
  • právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají,
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným či emailovým podáním, doručeným Správci na výše uvedené kontaktní adresy.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČ 708 37 627
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

9. Kde se dozvíte více?

Podrobnější informace o jednotlivých zpracováních osobních údajů lze najít též na našich webových stránkách www.mobilboxcontainer.cz v sekci Informace o zpracování osobních údajů.

S jakýmikoli dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet na níže uvedených kontaktech:

Kontaktní adresa: MOBILBOX CZ s.r.o., Korunní 2569/108g, 101 00 Praha

Email: info@mobilboxcontainer.cz

Telefon: +420 226 806 086