Skip to content

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu

Informace o zpracování osobních údajů – obchodní partneři a zákazníci

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním správcem, kterým společnost MOBILBOX CZ s.r.o., IČ: 023 388 74, se sídlem Korunní 2569/108g, 101 00 Praha, dále jen „Správce“. Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za níže uvedeným účelem, je společnost

MOBILBOX CZ s.r.o.
IČ: 023 38 874
se sídlem Korunní 2569/108g, 101 00 Praha,
Zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215348

Email: info@mobilboxcontainer.cz
Telefon: +420 226 806 086

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 679/2016, („dále jen „Nařízení“).

K poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů dochází za účelem:

a) realizace smluvního vztahu, tedy uzavření a plnění smlouvy mezi námi a Vámi (tj. z důvodu nezbytnosti pro uzavření a plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost).

b) plnění našich zákonných povinností vůči našim obchodním partnerům a orgánům veřejné moci (tedy z důvodů nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje).

c) případného uplatnění nebo bránění našich práv a oprávněných zájmů.

d) zasílání a sdělování obchodních nabídek po dobu trvání našeho obchodního vztahu.

Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme vždy pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu jejích zpracování, včetně archivace, nejdéle však po dobu 15 let od skončení obchodního vztahu a vypořádání veškerých souvisejících závazků z obchodního vztahu (nestanoví-li právní předpis dobu delší). Osobní údaje jsou zlikvidovány (vymazány) vždy bez zbytečného odkladu po odpadnutí účelu (resp. právního důvodu) zpracování, resp. po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou jsme oprávněni či povinni tyto údaje uchovávat.

Zpracováním se v této souvislosti rozumí též uložení a další zpracování Vašich osobních údajů v systémech MS Outlook, Excel, jakož i v našich dalších informačních systémech a evidencích pro výše uvedené účely.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v následujícím rozsahu: Vaše identifikační a kontaktní údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, případně rodné číslo, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení).

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jistí, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu a platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje v této souvislosti poskytujeme dalším příjemcům pouze v odůvodněných případech, a to

  • případně (zejména prostřednictvím zabezpečených přístupových oprávnění v rámci našeho interního IT systému) dalším zpracovatelům, spolupracujícím s námi na základě smlouvy o zpracování zejména v oblasti IT správy systému, resp. našim dceřiným společnostem ze skupiny MOBILBOX,
  • a dále v zákonem stanovených případech příslušným orgánům veřejné moci či případně jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování či z důvodu ochrany našich práv (např. pojišťovnám, soudům).

6. Jaká práva máte k osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte za podmínek, stanovených Nařízením, následující práva, která vůči nám jako Správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o(ne)zpracování Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme,
  •  právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné,
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy,
  • právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají,
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným či emailovým podáním, doručeným Správci na výše uvedené kontaktní adresy.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČ 708 37 627
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?

S jakýmikoli dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet na níže uvedených kontaktech:

Kontaktní adresa: MOBILBOX CZ s.r.o., Korunní 2569/108g, 101 00 Praha

Email: info@mobilboxcontainer.cz
Telefon: +420 226 806 086